Algemene Voorwaarden Verzorgplein.nl

Definities:
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Verzorgplein.nl en de klant waarop Verzorgplein.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verzorgplein.nl , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Prijzen onder voorbehoud van druk-/zetfouten!
 
Over de producten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Verzorgplein.nl in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
 
Over de bestelling:
Verzorgplein.nl levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Verzorgplein.nl zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Indien een bestelling langer dan 5 (werk-) dagen op zich laat wachten zal Verzorgplein de klant hierover informeren.
 
Over het versturen:
Verzorgplein.nl zal in de meeste gevallen haar producten (laten-) versturen middels een track en trace code welke na verzending naar de klant zal worden gemaild.
Verzorgplein.nl draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Verzorgplein.nl gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

 
Over de levering:
Verzorgplein.nl doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig (binnen 5 werkdagen) mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt - hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen - of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien Verzorgplein.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Verzorgplein.nl hierover in kennis te stellen. De klant zal na zijn bestelling worden geïnformeerd over de levering en zal worden voorzien van een Track & Trace code waarmee de zending te volgen is in het logistieke traject.
 
Over het retourneren van producten:
Retourzending is uitsluitend na schriftelijke, dan wel e-mail toezegging van Verzorgplein.nl mogelijk. U dient hiervoor een mail te sturen naar retour@verzorgplein.nl Na akkoord zal een door Verzorgplein.nl opgestelde retourbrief worden afgegeven die u verder moet invullen en ondertekenen. Retourzending kan uitsluitend aan Verzorgplein.nl BV, Postbus 545, 2070 AM Santpoort Noord of naar een adres dat door Verzorgplein.nl aan de klant wordt doorgegeven. Bij een volledige retournering van de complete bestelling worden de verzendkosten ook gecrediteerd, indien het een deel van de bestelling betreft dan worden alleen de kosten van het geretourneerde product gecrediteerd. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant. Na ontvangst van de zending en keuring van Verzorgplein.nl over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de klant teruggestort. Indien een product is gebruikt/gedragen kunnen wij deze om hygienische redenen niet retournemen en kan hierover ook geen creditnota worden gemaakt.

Indien een artikel wordt geretourneerd zonder Verzorgplein.nl hiervan op de hoogte te stellen zal die niet worden gecrediteerd.

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 5 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 5 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet beschadigd of gebruikt of gedragen zijn. Dit uit oogpunt van hygiëne. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven.
De kosten voor de retourzending komen ten laste van de klant. Na ontvangst van de zending en keuring van Verzorgplein.nl over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de klant teruggestort.
 
Garantie:
De klant komt een beroep toe op de garantiebepalingen van de leveranciers van de door hem bij Verzorgplein.nl gekochte goederen. Bij gebleken gebreken zoals fabricage - of materiaalfouten crediteert Verzorgplein.nl aan de klant. Aanspraken van de klant op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen aan Verzorgplein.nl onverlet.
Buiten de garantie vallen: gebreken die optreden, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de gebruiks- en montagevoorschriften, onzorgvuldig gebruik, normale slijtage, reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht door derden, Verzorgplein.nl daaronder begrepen, gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden, gebruik in een agressieve omgeving. Maatwerk en speciale uitvoeringen kunnen niet door Verzorgplein.nl worden teruggenomen.

Prijzen:
Voor de gevolgen van drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. De prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 6% of 21% BTW en exclusief verzendkosten. Onze webwinkel behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Indien dit gevolgen heeft voor een lopende bestelling, zult u hierover gecontacteerd worden. Vanzelfsprekend hebt u het recht de bestelling te annuleren indien u het niet eens bent met de prijswijziging.

Betaling:
De totale aankoopbedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan door middel van:
- Ideal, Bankcontact /Mister Cash, Overboeking, Paypal, KBC/CBC Payment;
Eventuele andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

Verzendkosten:
Over de verzendkosten (€ 6,95 in Nederland) zijn wij verplicht om 21% BTW af te dragen, zodoende zijn wij genoodzaakt om deze kosten aan u door te belasten
Voor bestellingen met een orderwaarde > € 300,00 en levering in Nederland zijn geen verzendkosten verschuldigd.
Voor bestellingen welke verzonden moeten worden naar België bedragen de verzendkosten € 13,00 excl. 21%
Voor bestellingen welke verzonden moeten worden naar Luxemburg bedragen de verzendkosten € 13,00 excl. 21%
Voor bestellingen welke verzonden moeten worden naar Duitsland bedragen de verzendkosten € 14,65 excl. 21%
Voor bestellingen welke verzonden moeten worden naar Ireland bedragen de verzendkosten € 20,15 excl. 21%
Voor bestellingen welke verzonden moeten worden naar Verenigd Koninkrijk bedragen de verzendkosten € 13,00 excl. 21% 

Over Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Verzorgplein.nl. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Verzorgplein.nl verstrekt - zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie - geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.
 
Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Verzorgplein.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden.
 
Overmacht:
In geval van overmacht is Verzorgplein.nl niet gehouden haar verplichtingen versus de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen richting de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.
 
Klachten:
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product. Neem dan zo snel mogelijk contact met Verzorgplein.nl op, liefst per e-mail via klacht@verzorgplein.nl of info@verzorgplein.nl. Uiterlijk binnen 10 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren.
 
Eigendomsvoorbehoud:
De bestelde artikelen zijn pas eigendom van de klant als aan alle betalingsverplichtingen en overige voorwaarden is voldaan. Op het moment van aflevering van de producten van onze webwinkel bij de klant, is de klant verantwoordelijk voor de eventuele schade die na aflevering van de producten gemaakt wordt
 
Reclame en aansprakelijkheid:
Bij ontvangst van de bestelling wordt de klant geacht de artikelen op onvolkomenheden te controleren en de levering op juistheid en volledigheid. Is dit niet het geval, dan dient de klant hier binnen 5 werkdagen gemotiveerd en schriftelijk (e-mail, post) melding van te maken. Blijkt er inderdaad iets mis te zijn met de levering, dan zal Verzorgplein.nl de desbetreffende artikelen tegen factuurwaarde terugbetalen ofwel vervangen voor nieuwe exemplaren, mits de oorspronkelijke artikelen retour gezonden worden. Eventuele nieuwe verzendkosten zijn voor rekening van Verzorgplein.nl

Handelsinformatie:
Verzorgplein.nl is een activiteit van Spalken.com BV, te Haarlem. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34351247.

Afbeeldingen:
Alle gegevens en informatie betreffende tekeningen, afbeeldingen, gewichten, afmetingen en kleuren, specificaties of andere gegevens in de webwinkel, prijslijsten, folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.